به مرکز تحقیقات ژنتیک خوش آمدید
 
قالب وبلاگ

با عرض سلام خدمت اساتید و دانشجویان محترم : 

فرهنگ لغت داروهای گیاهی:

1. آذان الفار : مرزنجوش، چوهه کن
2.
آذر بوی (چوبک) : عرطنیثا، نوعی بخور مریم
3.
آذریون : آذرگون، همیشه بهار، سورج مکی
4.
آرغیس : پوست ریشه زرشک
5.
آس : مورد، مرسین، ادهیره
6.
آطریلال : قازیاغی، کاک چنگی
7.
آفتاب گردان : حشیشةالعقرب، صامریوما
8.
آلو : اجاص، برقوق
9.
آلبالو : قراصیا، آلی بالی، کراسیا
10.
آلبالو تلخ : محلب، نیوند مریم، پیوند مریم

برای مشاهده ادامه داروهای گیاهی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید


11. آملج : آمله
12. 
آمله پرورده : آمله ایست که در شیر یا مربا پرورده شده باشد
13. 
آناغالس : مرزنجوش نبطی
14. 
آنجلیقا : آنژلیکا، سنبل هندی
15. 
آویشن : صعتر، آویشم، کهلی اوتی
16. 
آهک : کلس، اکسید کلسیم
17. 
آهک زنده : آهکی که به آن آب نرسیده باشد
18. 
آهک کشته : آهکی که به آن آب ریخته باشند،هیدرات کلسیم
19. 
آهن : حدید، لوهه
20. 
ابار : سرب، رصاص الاسود، بنک
21. 
ابقر : شوره، بارود، اشوش، چهاکهار، نیترات دو پتاس
22. 
ابرون : حی العالم، همیشه بهار
23. 
ابریسم : ابریشم
24. 
ابوخلساء : هوچووه، انخوسا، هوا جیوا اوتی، تن جوب، شنگار، حنا الغول
25. 
ابوقانس : غاسول رومی
26. 
ابهل : میوه سرو کوهی(اورس)، اوهیرو هوبیر
27. 
اپیکا : ایف کاکوانا، اپیه کاکوانا
28. 
اترج : ترنج، بخوره
29. 
اثل : طرفا، شورگز، جز، جهاو
30. 
اثلق : پنج انگشت، فلفل کوهی، سنبهالو، فنجنکشت
31. 
اثمد : سنگ سرمه، سرمه اصفهانی
32. 
اجاص : آلو
33. 
احریض : قرطم
34. 
اخثاء : سرگین
35. 
اذاراقی : نوآومیک، جوزالقی، کوچله، تیربدین
36
.اذخر : کاه مکه، تبن مکه، گورگیا
37. 
ارجوان : ارغوان
38. 
ارز : برنج، حاپول
39. 
ارزن : گاورس، جاورس، دخن، باجرا
40. 
ازگیل : زعرور، گویچ یمیشان
41. 
اسارون : ناردین، سنبل بری، تکر
42. 
اسپرک : خزام بلیخه
43. 
اسپر غم بیابانی : برنوف، شابانگ، شاهبانگ
44. 
اسپغول : بزرقطونا، تخم اسفرزه، اسپرزه، بنکو، قارنی، باروق
45. 
اسپندان : خردل سفید، اسپند،اسفند، دشتی
46. 
استبرق : عشر
47. 
استوخودوس : استوقدوس، شاهسپرم رومی، حزامی، دهارو
48. 
اسراش : سریش خنثی، اشراس
49. 
اسفرزه : اسپغول
50. 
اسفاناخ : سوماخیوس
51. 
اسفنج : کف دریا، زبدالبحر، موابادل
52. 
اسقوردیون : سیر دشتی، موسیر، ثوم بری، علف هندی،بلبوس
53. 
اسقیل : عنصل، پیاز موش، پیاز دشتی، کاندی
54. 
اسود : اهلیلج
55. 
اشترک : اصطرک، میعه یابسه، لبنی
56. 
اشق : صمغ شتر غار، اوشه، وشج، کاندر
57. 
اشنان : حرض، اشنان گازران، چوبک، چووه، غاسول رک چوبک
58. 
اشنه : دواله، مسک القرود، دوالک، چریره
59. 
اشوس : شوره، ابقر، نیترات دوپطاس، بارود
60. 
اصابع السفر : انگشت زرد، هنس بدی
61. 
اصطرک : اشترک
62. 
اصفر : اهلیلج
63. 
اظفار الطیب : ناخن پریان، ناخن بویا، نکه
64. 
اغاریقون : غاریقون، قارچ چمن
65. 
افتیمون : زیره یاکمون رومی، کشوث، اکاس بیل
66. 
افربیون : فرفیون
67. 
افسنتین : مروه، خارا گوش، شتارو
68. 
افیون : تریاک، شیره خشخاش
69. 
اقاقیا : شیره درخت اقاقیا، صمغ قرظ، کیکو
70. 
اقحوان : بابونه چشم گاوی، بابونه سفید
71. 
اقط : کشک، قروت
72. 
اقلیمیا : جوش کوره، خلطی که از فلزات گداخته بدست می آید
73. 
اکت مکت : نوعی سنگ هندی است
74. 
اکلیل الملک : ناخنک، شاه افسر، برنک
75. 
اگر : وج، اگیر
76. 
آمله : املج
77. 
امبر باریس : زرشک
78. 
انار : رمان
79. 
انار دشتی : قلقل، بشام، مغاث
80. 
انتیمون : انتیموان
81. 
انجدان : انگدان، کوله پر، بالدرغان
82. 
انجدان رومی : سیسیالوس، کاشم، کوله پر، گلپر
83. 
انجره : گزنه، قریص، کجیت کن، اتنکن
84. 
انجیر : هنجیر، تین
85. 
انزروت : عنزروت، کنجده، کحل کرمانی
86. 
انفحه : پنیر مایه
87. 
انغوزه : حلتیت، حلتیت منتن، انگژه
88. 
انگور : عنب، اوزوم، ناکهه
89. 
انیسون : بادیان رومی، رندنی
90. 
انیسون بری : بادیان ختایی
91. 
اهلیلج : هلیله که انواع آن زرد، سیاه، ختایی و کابلی است
92. 
ایرسا : سوسن آسمانی، سوسن چینی
93. 
ایل : گوزن، بزکوهی، گاو کوهی
94. 
بابونج : بابونه
95. 
بادام تلخ : لوز المر
96. 
بادام شیرین : لوز الحلو، لوز
97. 
بادرنج : بادرنگ، بادرنجو، ترنجان
98. 
باد روج : تره خراسانی، ریحان کوهی، حوک
99. 
بادنجان : باذنجان، پیکن
100. 
بادیان : رازیانه، رازیانج
101. 
بادیان ختایی : انیسون بری
102. 
بادیان رومی : انیسون
103. 
بارهنگ : بارننگ، لسان الحمل
104. 
باسلیق : رال، سندروس
105. 
باسلیقون : زیره کرمانی، زیره دشتی
106. 
باقلای مصری : ترمس، باقلی، فول
107. 
بالنجو : بالنگو، نوعی ریحان
108. 
بالنگ : بالنج
109. 
بذر البنج : بنگ دانه، سیکران، خداعة الرجال
110. 
برگ بو : رند، غار
111. 
برنج : ارزن
112. 
برنجاسف : قیصوم، بومادران نر
113. 
برنج کابلی : برنک کابلی، بابرنگ
114. 
بسباسه : بسباس، بزباز(پوست جوز بویا)
115. 
بسپایک : بسفایج، کهنکالی
116. 
بستان افروز : بهار، عین البقر، کوکنی
117. 
بسد : مرجان، بیخ مرجان
118. 
بشام : بلسان
119. 
بصل : پیاز
120. 
بطیخ : خربزه
121. 
بطیخ المهندی : دابوغه، هندوانه
122. 
بطیخ الملیون : گرمک
123. 
بقس : شمشاد
124. 
بقلة الزهرا : خرفه(سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها)رجله، فرفین
125. 
بقلة الیمانیه : بستان افروز سبز رنگ
126. 
بکتر : فلوس، خیار چنبر
127. 
بلادر : بهلاوه
128. 
بلاذر : قرص کمر، قرص الظهر
129. 
بلاط : سنگ مرمر
130. 
بلبوس : اسقوردیون
131. 
بلح : غوره خرما، خرمای نارس
132. 
بلوط : مازو
133. 
بلیلج : بلیله، بهره
134. 
بن : درخت قهوه، رک قهوه
135. 
بندق : فندق
136. 
بنفسج : بنفشه معطر، بنفشه
137. 
بورق : بوره، تنکار، نطرون
138. 
بوزیدان : مستعجله، لوکری
139. 
بومادران : برنجاسف
140. 
به : سفرجل، حیوا
141. 
بهار نارنج : نارنج
142. 
بهمن : دو جور است، سرخ و سفید
143. 
بید : صعصاف
144. 
بید انجیر : کرچک، خروع، کنتون، آریند
145. 
بید انجیر ختایی : بید انجیر هندی، کرچک ختایی
146. 
بید مشک : خلاف البلخی
147. 
بیض : تخم مرغ
148. 
پسته : فستق
149. 
پنیرک : ختمی خبازی، خبازی، نان کلاغ
150. 
پنیر مایه : انفحه
151. 
پودنه : پونه، پودنج، حماحم، حبق
152. 
پونه کوهی : مشک طرامشیع
153. 
پیچک : نوعی لبلاب، عشقه
154. 
تاتوره : جوزماثل، تاتوله، جوزرق
155. 
تاجریزی سیاه : روپاس، انگور توره
156. 
تباشیر : طباشیر، تواشیر(ماده ایست که از نوعی نی ترشح میشود)
157. 
تباشیر فرنگی : سنگ مرمر ساییده
158. 
تبغ : تنباکو، توتون
159. 
تبن : کاه
160. 
تبن مکی : اذخر
161. 
ترشک : حماض، ترشه
162. 
ترمس : باقلای شامی، باقلای مصری
163. 
ترنجبین : شبنمی است که بر روی خارشتر مینشیند
164. 
تره : گندنا، کراث
165. 
ترتیزک : جرجیر، شاهی
166. 
تفاح : سیب درختی
167. 
تمر : خرما، کهجور
168. 
تمشک : علیق، توت سه گل، کورتیکان، تموش
169. 
توبال : ذرات مس سوخته که از مس گداخته جدا میشود
170. 
توت : فرصاد
171. 
تیواج : پوست زبان گنجشک
172. 
ثعلب : بوزیدان
173. 
ثفل : ته نشین، جرم چیزی که آبش گرفته شده
174. 
ثوم : سیر بستانی
175. 
جاکسو : تخم قدومه یا تودری
176. 
جبن : پنیر
177. 
جدوار : نوعی زرنباد، زرمبه، زنجبیل بیابانی
178. 
جزر : هویج، کاجر
179. 
جزر البری : هویج صحرایی، شقاقل
180. 
جعده : مریم نخودی، کلپوره
181. 
جفت الفستق : پوست روی پسته
182. 
جلجلان : گشنیز، کزبره
183. 
جلغوزه : میوه صنوبر
184. 
جلنار : گل انار فارسی، گل انار نر
185. 
جند بیدستر : غده ای در بدن سگ آبی
186. 
جو : شعیر
187. 
جوز : گردو، اخروت
188. 
جوز بویا : جوز الطیب
189. 
جوزق : پوست غوزه پنبه، جوزه
190. 
جیوه : زیبق، سیماب
191. 
جیوه کشته : جیوه ایست که با ماده دیگری آنقدر ساییده شود تا مضمحل شود
192. 
چای سبز : چای ختایی
193. 
چغندر : سلق
194. 
حب الملوک : دانه های کرچک هندی یا ختایی
195. 
حزا : نوعی از سداب
196. 
حزنبل : نوعی بهمن
197. 
حسن لبه : حصی لبان
198. 
حل : کنجد، سمسم
199. 
حلبه : شنبلیله، شنبلید
200. 
حماض : ترشک
201. 
حنطه : گندم،کیهون
202. 
حنظل : هندوانه ابوجهل، کبست
203. 
خارشتر : گیاه ترنجبین
204. 
خبازی : پنیرک
205. 
خبث الحدید : زنگ آهن، اکسید آهن
206. 
خبه : خاکشیر
207. 
خربزه : بطیخ
208. 
خربق سیاه : کندش
209. 
خردل سفید : اسفند دشتی، رشاد
210. 
خردل سیاه : خردل خوراکی معروف
211. 
خرفه : بقلة الزهرا
212. 
خرما : تمر
213. 
خروع : بید انجیر
214. 
خزامی : شب بو، خیری
215. 
خس : کاهو، خاس
216. 
خشخاش : این گیاه چند نوع دارد از آنجمله سفید و سیاه است
217. 
خشخاش بحری : مامیتا، مامیثا
218. 
خل : سرکه
219. 
خلاف البلخی : بید مشک
220. 
خمر : شراب
221. 
خوخ : شفتالو، هلو
222. 
خولنجان : خسرو دارو
223. 
خون سیاوشان : دم الاخوین
224. 
خیار چنبر : فلوس
225. 
دارچین ختایی : سلیخه
226. 
دار فلفل : فلفل دراز، پیپل
227. 
درمنه : شیح، شیح ارمنی
228. 
درونج : درونک، درونه
229. 
دلب : چنار، صنار
230. 
دم الاخوین : خون سیاوشان
231. 
دند : بید انجیر ختایی
232. 
دوالک : اشنه
233. 
دود القز : کرم ابریشم
234. 
دوقو : تخم شقاقل
235. 
دهن : روغن
236. 
ذباب : مگس
237. 
رازیانج : رازیانه
238. 
رازیانه بیابانی : بادیان دشتیپ
239. 
رازیانه رومی : انیسون
240. 
راسن : زنجبیل شامی
241. 
رال : باسلیقون، رال هندی(نوعی صمغ)
242. 
راوند : ریوند، ریشه ریواس
243. 
رجله : خرفه
244. 
رمان : انار
245. 
روبیان : ماهی روبیان، اربیان، میگو
246. 
روپاس : تاجریزی سیاه
247. 
روس : سماق
248. 
روغن : دهن
249. 
ریباس : راوند
250. 
زبان گنجشک : لسان العصافیر، مرغ زبانک
251. 
زبد : کره، مسکه
252. 
زبیب : مویز
253. 
زجمول : کشوث
254. 
زرآوند مدهرج : زرآوند ماده
255. 
زردچوبه : عروق الصفر
256. 
زرنباد : جدوار
257. 
زفت : صمغ صنوبر
258. 
زنجبیل : سونتهه
259. 
زنجفر : زنجرف، شنجرف، شنگرف
260. 
زنیان : هاضوم، اژغون، خردانه
261. 
زیره سفید : زیره سبز، زیره رومی
262. 
زیره دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی، باسلیقون
263. 
زیره نبطی : زیره سبز
264. 
ساذج هندی : تیزپات
265. 
سپستان : سبستان، لسوره
266. 
سداب : دو نوع است: بری و بستانی
267. 
سرنج : سلیقون
268. 
سرو کوهی : ابهل
269. 
سقز : بنه
270. 
سقمونیا : محموده
271. 
سکنجبین : مخلوطی از سرکه و شکر است
272. 
سعد : سعد کوفی
273. 
سلیخه : دارچین ختایی
274. 
سلیقون : سرنج
275. 
سنبل : ناردین
276. 
سنبل الطیب : علف گربه، والریان
277. 
سنبل هندی : آنژلیکا
278. 
سنجد : غبیرا
279. 
سندروس : صمغ سندروس، کهربا
280. 
سنگ سرمه : اثمد
281. 
سورنجان : بربری
282. 
سوس : شیرین بیان، ملتهی، متکی
283. 
سوسن : یاسمین
284. 
سوسن آسمانی : ایرسا
285. 
سیاهدانه : حبة السودا
286. 
سیب : تفاح
287. 
سیر : ثوم
288. 
شاهتره : شاهترج، شیطره
289. 
شاهدانه : شاهدانج، قنب
290. 
شاهی : ترتیزک
291. 
شبت : شوید
292. 
شب یمانی : زاج سفید
293. 
شراب : در زبان عربی بمعنی نوشیدنی و اصطلاحا بمعنی شربت است
294. 
شعیر : جو
295. 
شفتالو : خوخ
296. 
شکر تیغال : مان گیاه، تیهال
297. 
شلجم : شلغم، لفت
298. 
شمشاد : بقس
299. 
شنبلیله : حلبه
300. 
شونیز : سیاه دانه
301
.شوید : شبت
302. 
شیتره : شاهتره
303. 
شیح : درمنه
304. 
شیر : لبن
305. 
شیرین بیان : سوس
306. 
صبر زرد : ایلیا
307. 
صبر سقوطری : صبری است که در جزیره سقوطر هند بدست آمده است
308. 
صعتر : آویشن، اویشم، کلکلیک، ساتر
309. 
صفصاف : بید
310. 
صندل : نوعی چوب که که سفید،زرد یا سرخ است
311. 
عدس : مرجومک، مسور
312. 
عقاب : نوشادر
313. 
عفص : مازو، مازو پهل
314. 
علیق : تمشک
315. 
عنب : انگور
316. 
عنب الثعلب : تاجریزی سیاه
317. 
عنبر : ماده خوشبویی است که از نوعی نهنگ بدست می آید
318. 
عنزروت : انزروت
319. 
عنصل : اسقیل
320. 
غبیرا : سنجد
321. 
فجل : ترب
322. 
فرصاد : توت
323. 
فستق : پسته
324. 
قارچ : فطر
325. 
قارچ چمن : غاریقون
326. 
قازیاغی : اطریلال
327. 
قاقله کبار : هل باد
328. 
قداح : بهارنارنج
329. 
قدومه : تودری
330. 
قردمانا : کراویه، زیره دشتی
331. 
قرص الظهر : بلادر
332. 
قرصعنه : شقاقل
333. 
قرص کمر : بلاذر
334. 
قرنفل : میخک
335. 
قطن : پنبه
336. 
قطونا : اسفرزه
337. 
قلقطار : زاج زرد
338. 
قلومس : تنباکو
339. 
قیصوم : بومادران
340. 
کاسنی : هندبا
341. 
کاشم : انجدان رومی
342. 
کاکنج : عروس پشت پرده
346. 
کتیرا : کثیرا
347. 
کدو : قرع
348. 
کرچک : بید انجیر
349. 
کراویه : زیره سبز، زیره رومی
350. 
کراویه دشتی : زیره سیاه، زیره کرمانی
351. 
کزبزه : گشنیز، جلجلان
352. 
کف دریا : زبد البحر
353. 
کلپوره : جعده
354. 
کمون : زیره
355. 
کنجد : سمسم
356. 
کنجده : انزروت
357. 
کوله پر : انجدان رومی
358. 
کهربا : صمغ فسیل شده نوعی کاج
359. 
گز : اثل
360. 
گزنه : انجره
361. 
گل ارمنی : نوعی از خاک ارمنستان
362. 
گل عنبر بو : جعده
363. 
لاک : لک، نوعی صمغ است که در هند بدست می آید که برای لاک کردن و مهر نمودن و نیزدر رنگرزی از آن استفاده مینموده اند
364. 
لبان : کندر
365. 
لسان البقر : زبان گاو
366. 
مارچوبه : هلیوم، هلیون، مارگیا
367. 
مازو : عفص
368. 
مامیثا : خشخاش بحری
369. 
ماهی روبیان : میگو
370. 
محموده : سقمونیا
371 . 
مخلصه : گل کتانی
372. 
مرزنجوش : مرزنگوش، سرمق، دوما
373. 
مریم نخودی : جعده
374. 
مشک : ماده معطری که از پوست شکم آهوی ختن بدست می آید
375. 
مشک طرامشیع : پونه کوهی
376. 
مصطکی : علک رومی
377. 
مقل : نوعی صمغ است
378. 
ملح : نمک
379. 
مورد : آس
380. 
مویز : زبیب
381. 
میخک : قرنفل
382. 
نعناع : نعنع
383. 
نوشادر : کلرور آمونیم
384. 
نیلوفر : نیلو پهل
385. 
وج : اگر
386. 
وسمه : کتم(به آن رنگ ریش هم گفته میشود)
387. 
هل باد : هل کبار، قاقله کبار
388. 
هلیله : اهلیلج
389. 
هلیمو : ریشه ترشک صحرایی
390. 
همیشه بهار : ابرون
391. 
هندبا : کاسنی
392. 
هندوانه : بطیخ الهندی
393. 
هندوانه ابوجهل : حنظل
394. 
هویج : جزر
395. 
هویج صحرایی : شقاقل
396. 
یاقوت : از سنگهای قیمتی است
397. 
یبروج : مهرگیاه
398. 
یتوع : نام عمومی گیاهانیکه با شکستن شاخه آنها شیرابه ای خارج میشود
399. 
یسر : چوبی است سیاه رنگ، چوب بان
400. 
یمسو : شوره

[ ۱۳۸۸/۱٠/٤ ] [ ٥:۳٠ ‎ب.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی ژنتیک (گیاهی)
لینک دوستان
امکانات وب