به مرکز تحقیقات ژنتیک خوش آمدید
 
قالب وبلاگ

بیوتکنولوژی یا فنآوری زیستی، که به صورت توانائی بکارگیری فرآیندهای زیستی در بعد صنعتی تعریف میشود در دو دههِ گذشته، کاربردهای گستردهای در عرصه های کشاورزی وبهداشت، محیط زیست و غیره یافته است.
بیوتکنولوژی در مفهوم عام و نزد اکثریت مردم معنای درآمد بی دردسر را تداعی نموده است و در دههِ اخیر این کلمه را غالبا به مفهوم همه چیز برای همهِ مردم کار می برند.

تاریخچه بیوتکنولوژی نشان می هد که سابقه استفاده از آن به 8 هزار سال قبل می رسد. درزمان سومریان و رومیها از میکروارگانیزمها استفاده میکردند. حتی در جنگ جهانی نیز آلمانها که ازواردات گلیسرول برای تهیه مادهِ منفجره ناامید شده بودند از راه تولید میکروبی از مخمر به گلیسرول رسیدند

 از دهه1980، بیوتکنولوژی زمینهِ جدیدی را برای رشد پیدا نمود کهاین تغییر مرهون پیشرفتی است که حاصل فنآوری برش و اتصال مولکولDNA به صورت دلخواه میباشد. اکنون این تفکر که بیوتکنولوژی با تکیه بر دستاوردهای مهندسی ژنتیک قادر است منافع عظیمی را نصیب بشریت نمایند، به شدت تقویت یافته است.

برای مشاهده ادامه متن بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 


مهندسی ژنتیک در واقع انقلاب عظیمی را در علوم زیستی به وجود آوردهو با سابقهِ کوتاه قریب بیست سال، سرشار از نتایج مثبت است. تحلیلگران آگاه قرن آینده را قرن امپراطوری مهندسی ژنتیک، کامپیوتر و لیزر نامیدهاند. امروزه در اثر مطالعات عمیق و بررسیهای ژرف مرزهای ژنتیک مولکولی و یافته هایمربوطه شناخت ژنها به گونهای دور از تصور گسترش یافته و حجم اطاعات حاصله و رشد روزافزون آن قابل مقایسه با هیچ دورانی نمی باشد. نمودار زیر به بعضی ازتوانمندیهای بیوتکنولوژی در علوم مختلف اشاره می کند:

تلقیح مصنوعی

‌‌‌‌اکنون تلقیح مصنوعی به یک فنآوری کاربردی با قدمت پنجاه ساله مبدل شده است وسطح وسیع در جمعیتهای گاوهای شیری برای کاهش هزینه نگهداری گاو نر و همچنین سرعت بخشیدن به پیشرفت ژنتیکی انجام می گیرد. تلقیح مصنوعی برنامه های تست نتاج را در مقیاس گسترده امکانپذیر می کند برای استفاده از این تکنیک روشهای دیگری برای انجماد اسپرم با نیتروژن مایع و رقیق کردن اسپرم ابداع گردیده است. در بعضی از کشورها همانند دانمارک و هلند استفاده عملی از تلقیح مصنوعی در صددرصد گاوداریها انجام می گیرد.

انجماد جنین

Leibo از اولین گاو آبستن از جنین منجمد شده در بیست سال پیش گزارش می هد و نتیجه گرفت که جنین منجمد شده نسبت به جنین تازه 01% باروریش را از دست داده است در هر بار تخمکریزی ماده گاوها در شرایط طبیعی فقط یک اووسیت آزاد میکنند که صورت باروری دورهِ آبستنی طولانی را نیز به دنبال دارد بنابرایناز این طریق پیشرفت ژنتیکی از یک نسل به نسل دیگر کند است. از سویی دیگر ماده گاو در طول عمر باروری خود، فقط چند گوساله تولید خواهد کرد که معمولا از ده گوساله کمتر است. از اینرو روشهائی که بتوانند تعداد گوساله ناشی از ماده گاوهای با ارزش ژنتیکی بالا را افزایش دهند، مزایای شایان توجهی خواهند داشت. یکی ازاین روشها سوپر اوولاسیون است که باعث افزایش امکان دوقلوزائی در گله می شود.

انتقال جنین

 انتقال جنین از دیگر ابزار و تکنیکهایاصلاحگرانبرایسرعتبخشیدنبهپیشرفتژنتیکی گلهمیباشد. عیبروشهایانتقالجنیناینستکهگوسالههایبدستآمدهممکناستمتعلقبهیکجنسنباشند و بنابرایناحتمالایجاد گوسالهِ فریمارتینافزایشمییابد. با انتقالجنینمیتوانمیانگینتعداد زایشدر طولعمر اقتصادیگاو را از چهار شکمبهبیستو پنجیا بیشتر افزایشداد ودر نتیجهنتاجدامهایمادهِ انتخابشدهدر برنامههایاصلاحیافزایشمییابد .

لقاحآزمایشگاهی

‌‌‌‌لقاحآزمایشگاهی(IVF)یکیاز روشهاییاستکهجنینهایمورد نیاز برایانتقالرا فراهم میکند اینفرایند شاملمراحلزیر است:
-
تحریکتخمکگذاریدر گاوهایمادهو جمعآوریاسپرمدر گاوهاینر
-
کنترلرشد فولیکولبوسیلهاولتراسوند
-
جمعآوریتخمکبوسیلهِ لاپارسکوپی
-
لقاحدر آزمایشگاهو کشتجنین
اینجنینها پساز آمادگیگاو گیرندهآمادهانتقالمیشوند

تعیینجنسیت

‌‌‌‌یکتفاوتبارز ژنتیکیبینافراد جنسیتاست. توانائیتعیینجنسیتدر جنینمیتواند مدیریتبرنامههایاصلاحنژادیمهمباشد یکیاز بهترینمثالها در صنعتگاوشیردهجایگزینکردنمادههاستکههمیشهموردنیاز است. از آنجائیکهمعمولاإ 05% آبستنیها، تولید گوسالهمادهمیکند اهمیتتوسعهروشهایتعیینجنسیتجنیندر پرورشگاوهایشیردهو نیز گاوهایگوشتیمحرز است‌ .چندینروشبرایتشخیصجنسیتبهطور موفقیتآمیز استفادهمیشودکهبهترتیبعبارتند از روشسیتوژنتیکی، تفکیکاسپرمهایحاویکروموزمهایمتفاوت، تعیینایمینولوژیکیآنتیژنH-Y ‌، استفادهاز کاوشگرهایDNA  میباشد.

حیواناتهمانندسازیشده

‌‌‌‌در اینروشها هستهِ سلولهایبالغو تمایز یافتهرا در مرحلهِ خاصیبهداخلسلولتخم غیرباروریکههستهآنخارجشدهاستمنتقلمینمایند. بدینترتیبتولد برههایزندهاز سلولهایسوماتیکمثلغدد پستانیامریشدنیاستو از مزایایاینعملکاهشفاصلهِ نسلو استفادهازتعداد محدودیاز حیواناتبسیار شایستهو در نتیجهپیشرفتژنتیکیسریعدر گلهاست‌ .

روشهایایجاد حیواناتتراریخت

‌‌‌‌امروزهاز روشانتقالمستقیمژنهایکنترلکنندهِ هورمونها بهژنومحیواناتاستفادهمیشود هر چند مطالعاتنشاندادهاستکهانتقالژنبهتنهائیکافینیستو تنظیمدقیقو بیانیا تظاهر ژننیز لازماست. با انتقالژنمورد نظر بهسیستمژنتیکیحیوانمیتوانمیزانتولید هورمونرا بهمقدارزیادیافزایشداد. از حیواناتترانسژنیکنظیر موشجهتتشخیصبیماریهایمهلکو خطرناکنظیر سرطانو کمخونیاستفادهمیشود تولید پروتئینهایداروئینیز توسطحیواناتترانسژنیکامکانپذیر است. برایتولید پروتئینداروئیابتدا ژنمورد نظر با تکنیکهایریز تزریقیو غیرهبهداخلجنین تکسلولیتزریقمیگردد. سپسجنینها را داخلرحممادرانگیرندهجایگزینمیکنندبهاینترتیبتعدادیاز فرزندانمتولد شدهترانسژنیک، خواهند بود کهقادر هستند ژنرا بهنسلهایبعد انتقالدهند. عیباینروشها اینستکهحیواناتیکهجدید و پرتولید در نظر گرفتهمیشوندممکناستحاویژنهایمطلوبنباشند.

‌‌‌‌یکیاز اهدافانتقالژندر دامهایشیرده، تغییر ترکیباتشیر میباشد. مقدار پنیر تولید مستقیما بهخصوصیتمقدار کاپاکازئینشیر وابستهاستبدینمعنیکهمایهپنیر فقطکاپاکازئینراسوبسترا قرار میدهد و آنرا بهدو قسمتیکبخشکوچککه‌ 5% وزنکازئیناولیهرا دارد و یکبخشبزرگتر کهپاراکاپاکازئیناستتقسیممیکند.
‌‌‌‌
پاراکازئیناتحاصلاز محلولمایهِ پنیر در برابر یونکلسیمحساسبودهو رسوبمیکندتجزیهکاپاکازئینباعثبهمخوردنتعادلبارهایالکتریکیشدهو بهدنبالآنمهاجرتکازئینو بهفاز محلولعاملاصلیو ضروریبرایمنعقد شدنشیر، میباشد. بنابراینافزایشتولید کاپاکازئینبا تکنیکانتقالژنیکاحتمالمنطقیبهنظر میرسد (4). هدفدیگر در انتقالژنتغییر لاکتوز شیرمیباشد کهکمکبزرگیبهامکانمصرفشیر توسطبسیاریاز افراد استکهحساسبهلاکتوزهستند و قدرتهضملاکتوز بعد از مصرفشیر یا مواد غذائیحاویشیر را ندارند.

‌‌‌‌اگر چهتکنیکانتقالژنخبر از تولید تعدادیاز دامهایپرتولید از لحاظژنتیکیرا میدهد .سیر ترقیآنآهستهاست. توسعهنژادهائیاز حیواناتکهدر برابر عفونتها مقاومهستند وبا روشهایترانسژنیکاز مصونیتایمینولوژیکیتوارثپذیر برخوردار شوند نیز از اهدافدیگر تولید حیواناتترانسژنیکمیباشد .
‌‌‌‌
شماریاز ژنهایکاندیدا کهدر سیستمایمنیسهیمهستند همانند ژنهایگیرندهِ سلولهایT ژنهایمربوطبهغدد لنفاویو ژنهایعمدهِ سازگاریبافتیMHC)) برایانتقالژنموردمطالعهقرار گرفتهاند. یکیاز موفقیتآمیزترینآزمایشاتترانسژنیکایجاد خوکهایتولید کنندهِموگلوبینانسانیاستبهاینصورتکهناحیهِ تنظیمکنندهِ ژنبتاگلوبیندر انسانرا بهدو ژنآلفاگلوبینمتصلنمودهو در نتیجهخوکترانسژنیکقادر بهتولید هموگلوبینانسانیدر سلولهایخونخود میباشد. بوسیلهِ آزمایشهایشیمیائیمختلف، مشخصشدهاستکههموگلوبینانسانیدر خوکترانسژنیکهمانخصوصیاتهموگلوبینطبیعیانسانیرا دارد. البتهعلیرغماینموفقیتبههرحالهموگلوبینآزاد ممکناستکهجوابمشکلنباشد چوناینهموگلوبینقادر بهتبادلاکسیژنبعد از ورود بهگلبولهایقرمز انساننخواهد بود و معضلتجزیهشدنآنمسئلهدیگریاست.

‌‌‌‌محدودیتهایفرایند ترانسژنیکدر دامهایبزرگهمچونگاو عبارتند از:

- دامهایبزرگتعداد زیاد تخمکایجاد نمیکنند.

- کاشتندوبارهجنیندستکاریشدهبا توجهبهاینکهاز گوسفند و گاو در هر نوبتحاملگیفقطیکفرزند متولد میشود کار آسانینیست.
-
سیتوپلاسمحیواناتاهلیبهاندازهایکدر استکهمشاهدهِ پیشهستهبدوناستفادهاز فنونویژهممکننیست
‌‌‌‌
یکیاز ایدههائیکهبسیار بعید بهنظر میرسد شناسائیژنهایمسئولخوابزمستانیخرسها وانتقالآنها بهگاوهایگوشتیمیباشد کهاحتمالا هزینهِ خوراکرا بهمیزانزیادیکاهشخواهد داد
‌‌‌‌
در مورد طیور، مسئلهترانسژنیکبصورتمقاومتبهبیماریهائیمثلکوکسیدوز، لکوزافزایشکیفیتگوشتیا پایینآوردنکلسترولتخممرغمطرحمیشد.
‌‌‌‌
در مورد ماهیتزریقDNA  بهداخلتخمبارور در شماریاز گونهها دیدهشدهاستدر ماپیشهستهکاملا در زیر میکروسکوپقابلروِیتنیستبنابراینDNA  بهداخلسیتوپلاسمتخمهایبارور یا جنینهائیکهدر مرحلهِ چهار سلولیهستند تزریقمیشود.
‌‌‌‌
بر خلافپستانداراندر ماهیلقاحخارجیاستو رشد جنیندر آبصورتمیگیرد. از اینرو نیاز بهروشهایلانهگزینیوجود ندارد. جنینمیتواند با تنظیمدمایتانکزندهبماند. امکانبقایتخمماهیبعد از تزریقDNA  بالاستو حدود35 تا 80 درصد میباشد و ایجاد ماهیترانسژنیکدرصد احتمالیحدود 10 تا 70 درصد دارد .بسیاریاز مطالعاتاولیهرویماهیهایترانسژنیک، بر رویآزمایشاتانتقالژنهورمونرشد استوار است‌ .

ژندرمانی

‌‌‌‌ژندرمانیاصلاحیکاشتباهمتابولیسمیمادرزادیبا وارد کردنیکژنطبیعیدر فرد مبتلامیباشد. البتهدر مورد جانوراناشتیاقزیادیبرایزندهنگاهداشتنمبتلایانبهبیماریهایشدید وسختژنتیکیوجود ندارد.
‌‌‌‌
اخیراإ روشانتقالژنها در داخلسلولنطفهایموشبهمنظور رفعیکنقصژنتیکیموردتجربهقرار گرفتهاست. در اینتجربهملکولهایDNA ‌را کهشاملردیفکددار برایسنتز پروتئینآزاد کنندهِ گونادوتروپین(Ghrh)هستند، بداخلهستهتخمکبارور موشهائیکهمبتلا بهکمکاریموروثیغدد جنسیبودند تزریقنمودند. ژنتزریقشدهدر هیپوتالاموستعدادیاز موشهایتولید شده، فعالگردید و رمز خود را در راهسنتز هورموننامبردهبیانداشت. بعلاوهفعالیتژنبطور طبیعیتحتاثر سیستمتنظیمکنندهقرار گرفتهو حیواناز هر لحاظطبیعیبودهاست. از اینگذشتهدر نسلهایبعدیحیواننیز اثریدالبر کمبودGhrh مشاهدهنشدهاست

تشخیصبیمارهایدامی

‌‌‌‌روشهایمعمولتشخیصبیماریها در آزمایشهایاز جملهآزمایشاتسرولوژیو تزریق عواملبیماریزا بهحیوانخطرناکو کند است. در روشهایتشخیصبا کشتبافت، بافتآلودهحاویعواملبیماریزا، تولید آنتیژننمودهو سپسبا تستآنتیبادیشناسائیمیشوند. عیباینروشایناستکهبعضیاز میکروبها دیر رشد هستند و کشتحدود 1-3 ماهطولمیکشد .
‌‌‌‌
روشدیگر تشخیصبیمارینمونهگیریاز خونو بررسیآنتیبادیاستکهبدندر مقابل آنتیژنها تولید نمودهاست. عیباینروشهماینستکهبیماریباید تا مرحلهِ خاصیپیشرفتنماید. از جدیدترینروشهایتشخیص، استفادهاز واکنشزنجیرهپلیمراز(PCR)برایتعیین‌DNA میکروارگانیزمهایپاتوژناستو اینتشخیصبر خلافروشهایمعمولچند روز بیشترطولنمیکشد و بهمحصولاتبیولوژیکیدیگر نیز نیاز ندارد .

انتخاببراساسنشانگرها

‌‌‌‌متخصصاناصلاحنژاد بیشتر رویتنوعصفاتکمیمیاندیشند و سعیمینمایند با توسط روشهایآماریاز همهِ اطلاعاتدر برنامههایانتخاباستفادهنمایند. اینروشها از سال1950 باپایهگذاریمتدهایبیومتریپیچیدهتر همراهشد .‌‌‌‌ژنتیککمیتنها اثر تجمعیژنهاییرا کهباعثایجاد تفاوتبینافراد میشوند مورد توجه قرار میدهد و فرضاصلیآنتفکیکهمزمانبسیاریاز ژنهایکوچکاثر میباشد. اینموضوعمورد تردید استکههمهژنهایموِثر بر صفاتکمی، کوچکاثر باشند و ممکناستبعضیژنهاسهمعمدهایدر تنوعژنتیکیداشتهباشند. برایتوضیحبیشتر تفاوتعملکرد ژنها بایدخصوصیاتژنها بهتنهائینیز بررسیشود . روشهایآماریمناسبجهتشناسائیحیواناتدارایارزشاصلاحیمطلوبتوسعهیافتهاستکهاساسآنحذفهر چهبیشتر عواملمحیطیواستفادهاز اطلاعاتحاصلاز عملکرد خود حیوانو خویشاوندانآنجهتانتخابو تخمینآثارافزایشیهمهجایگاههایموِثر بر صفتاست. انتخاببراساسفنوتیپبهدلیلآثاریکهعواملمحیطیرویصفتاندازهگیریشدهدارند و نیز توارثصفاتچند ژنی، اثر متقابلبینژنها دریکلوکوس‌ (غلبه) و بینلوکوسهایمختلف‌ (اپیستازی) با کاهشسودمندیروبروست‌ . درحالحاضر کاربرد تکنیکآماریهمچونBLUP (7)، امکانجدا کردنآثار محیطیاز ژنتیکیرافراهمو در برنامههایاصلاحیبسیار سودمند واقعشدهاند. ولیاینروشها ژنوتیپیکفردراناشناختهباقیمیگذارند و بهصورتیکجعبهِ سیاهبهآنمینگرند و مضراتیهمچونکاهشواریانسژنتیکی، تثبیتاللهایکشندهو همخونیرا ممکناستبدنبالداشتهباشد. چرا کهدر روشهایژنتیککمیاطلاعاتژنوتیپیافراد بطور دقیققابلارزیابینمیباشد بلکهبرآوردیاز آناز طریقفنوتیپو خویشاوندانامکانپذیر است.

‌‌‌‌شناختملکولیژنهائیکهبزرگاثر هستند ممکناستدیدگاهجدیدیبرایبهبود ژنتیکی فراهمکند . علمژنتیکملکولیدر اصلاحنژاد میکوشد با پردهبرداریاز سیما و ساختار ژنها،نقشدقیقآنها را در تولید حیوانشناسائیو چگونگیتغییراتشانرا در سطحمولکولیبررسینماید.
‌‌‌‌
شناسائیطبیعتکنترلصفات، نهتنها دستاوردهایعلمیعمدهایرا بههمراهداشتهبلکه برنامههایاصلاحیرا بهیکبازدهمناسبهدایتخواهد نمود کهایندیدگاهبهعنوانانتخاببهکمکنشانگر(8) مشهور است‌. ژنتیکملکولیو بیوشیمیشکافو نقایصژنتیککمیراپر کردهو درکما را از عللتغییراتکمیدر سطحژنبالا بردهاست.
‌‌‌‌
در برنامههایاصلاحنژاد، مارکر یا نشانگر مولکولیعبارتستاز تفاوتدر توالی نوکلئوتیدهایDNA  کهاینتفاوتدارایتوارثمندلیاستاینقطعهویژهمتعلقبهژنیا ژنهائیاستکهبطور معنیداریدر تنوعبینحیواناتسهیمهستند و در نتیجهممکناستبینقطعهویژهایکهنتاجاز والدیندریافتمینمایند و عملکرد نتاجیکارتباطمشاهدهشود در نتیجهمیتواننتاجرا براساسقطعهکروموزومیکهاز والدیندریافتکردهاند انتخابکرد ..

‌‌‌‌بنابراینخود نشانگر معمولا رویعملکرد حیوانبیتاءثیر استولیبا یکژنتاءثیرگذاررویعملکرد حیوانیا توالیمجاور متصلبهQTL ‌آنرا ارزشمند میکند. ما با استفادهاز نشانگرژنتیکیمستقیماإ رویتنوعژنتیکینگرشداشتهو با شناسائیتنوعدر سطحDNA  قادر خواهیمبودتفاوتصحیحژنتیکیدو فرد را بررسیکنیم.
‌‌‌‌
روشمناسبترکیباطلاعاتحاصلاز نشانگرهایژنتیکیبا روشهایآماریمیباشد.

باعثافزایشدقتو کاهشفاصلهِ نسلو نهایتاإ افزایشپاسخبهانتخابمیگردد ‌‌‌‌مزیتانتخاببهکمکنشانگر در یکصفتنسبتبهروشهایانتخاببراساسفنوتیپ بستگیبهوراثتپذیریصفتدارد. انتخاببراساسنشانگر در موارد زیر مفید است:
-
وراثتپذیریصفتکمباشد
-
صفتمحدود بهجنس
-
صفتدر ابتدایزندگیباشد
-
اطلاعاتاز والدینجمعیتحاضر وجود نداشتهباشد.
-
صفاتلاشهیا صفاتیکهاندازهگیریآنمشکلو پرهزینهاست

‌‌‌‌عیبانتخاببراساسنشانگر فقطدر احتمالنوترکیبیاستکهسودمندیآنرا کاهش میدهد. از سهراهکلیاطلاعاتمستقیمبدستآمدهاز سطحژنها در برنامههایاصلاحیموِثراست:

- نشانگرها میتوانند فاصلهنسلیرا کاهشدهند و اجازهدهند کهانتخابدر مراحلزودتریاززندگیصورتگیرد
-
دقتانتخابرا با فراهمکردناطلاعاتبیشتر برایتخمینافزایشمی دهد.
-
نشانگر شدتانتخابرا افزایشدادهو اجازهانتخابکاندیدهایاصلیرا از میانتعداد زیادیکاندیدا برایانتخابفراهممیکند.
Denise 1998
در یکگزارشاز مرور منابع،QTL هائیکهدر جمعیتهایگاو مشخصشده بودند را بررسینمودند. در گاوهایگوشتیQTL ‌هائیبرایوزنتولد، رشدشاخ، رشد قبلازشیرگیریو چربیپیدا شدهکهاینQTL ‌ها با مارکرهایژنتیکیهمبستگینشاندادهاند.همچنیندر گاو برایتشخیصهیپرتروفیماهیچه و بیماریپومپ(11) از نشانگرهایژنتیکیمستقیمآناستفادهمیشود. علاوهبر ایندر گاوهایشیر دهمارکرهایپیوستهایبرایشیر وترکیباتآن، تولید پنیر و بیماریBLAD  گزارش شدهاست‌.
‌‌‌‌
در خوکQTL ‌هائیبرایباروری، رشد از تولد تا30 کیلوگرمی، چربیپشتیو شکمی گزارششدهاست.

کاربرد نشانگرهایژنتیکیدر آزموننتاج

‌‌‌‌در آزموننتاجنرهایجوانیکهاز نرها و مادههایبا ارزشاصلاحیبالا حاصلشدهاست براساسعملکرد50-100عدد از دخترانشانآزمونمیگردند. در آزموننتاجزمانطولانیصرفمیشود بطوریکه‌ 5-6 سالبرایتایید(proof) کاندیدا صرفشود. تخمینارزشاصلاحینرها ازرویرکورد دخترانبههزینهایبالغبر 45000 دلار بهازایهر نر نیاز دارد و تنها 10% از نرهایآزمونشدهدر یکبرنامهِ اصلاحیانتخابمیشوند.‌‌‌‌اگر چهاینروشبهطور موِثر شایستگیژنتیکیگلهرا بهبود میبخشد ولیروشهائیکهدر آن ارزشاصلاحییکحیوانسریعتر تشخیصدادهشود ضروریبهنظر میرسد .‌‌‌‌امروزهQTL  بهعنواناطلاعاتیکهمیتوانبرایانتخابافراد براساسژنوتیپاستفادهکرد.
برایسرعتبخشیدنبهبرآورد ارزشاصلاحی، مطرحگردیدهاست.

تاءثیر انتخابرویژنهایبزرگاثر

VAN Arendonk و(1995)Bovenguisگزارشکردند با توجهبهاینکهانتخاببراساس نشانگر باعثافزایشفراوانیژنهایبزرگاثر میشود، فقطدر پنجنسلاینسودمندیادامهخواهدداشتو در زمانطولانی، فراوانیاللهایمطلوبQTL  تثبیتمیشود. لذا در دراز مدتبهتر استکهاز اطلاعاتQTL  کمتر استفادهشود .
‌‌‌‌
برآورد ارزشاصلاحیحیواناتبا استفادهاز روشهایموِثریچونBLUP ‌کهمبنای رکوردهایفنوتیپیافراد میباشد باعثافزایشهمخونیو همچنینکاهشاندازهِ موِثر جمعیتمیشود.

‌‌‌‌درBLUP ما با تغییر فراوانیژنهایکوچکاثر، تنوعژنتیکیرا کاهشنخواهیمداد ولیانتخاببراساسنشانگر کههدفآنافزایشژنهایبزرگاثرQTLاست، اعمالشود ایناستراتژیفقطبرایانتخابکوتاهمدت‌ (حداکثر 5 سال) مفید خواهد بود
‌‌‌‌
بهرحالدر هر دو روشانتخابBLUP  و انتخاببراساسنشانگر آللهایمثبت،QTL جمعیتتثبیتمیشود و حداکثر پاسخممکنبرایQTL  بدستمیآید با اینتفاوتکهروشهایمتداولآماری، تفاوتانتخابکمتریرا برایتثبیتژنهایبزرگاثر اختصاصمیدهند و در نتیجهدر انتخابدراز مدتروشمبتنیبرBLUP نسبتبهMAS  مفیدتر خواهد بود .
__________________
 
سوره آل عمران از سوره های مدنی - آیه شماره 8
متن عربی :
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنتَ الْوَهَّابُ
ترجمه فارسی :
بارالها ، دل های ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی ، و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا تویی بخشنده بی عوض و منت .
ترجمه انگلیسی:
lord, do not cause our hearts to swerve after you have guided us. grant us your mercy. you are the embracing giver.

 

[ ۱۳۸٩/٧/۱٦ ] [ ۱:٢٢ ‎ق.ظ ] [ امیر سالار سید رزاقی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی ژنتیک (گیاهی)
لینک دوستان
امکانات وب