به مرکز تحقیقات ژنتیک خوش آمدید
 
قالب وبلاگ

*-  پروفاز ( Prophase) 

1- متراکم و قطور شدن ماده وراثتی (تبدیل کروماتین به کروماتید)

2- حرکت سانتریو لها به قطبین سلول

3- ناپدید شدن غشای هسته

4- تشکیل دوک تقسیم از جنس میکروتوبولها

5- کروموزوم ها به رشته های دوک متصل می شوند. (۲N کروموزوم دو کروماتیدی )

 *- متافاز  ( Metaphase  )                                                            

1- کروموزوم ها در استوای سلول آرایش می یابند.

2- تراکم کروموزوم ها  به بیشترین حد خود میرسد. (بهترین مرحله برای تهیه ی کاریوتیپ )

 *- آنافاز (Anaphase )

1- رشته هی دوک کوتاه می شوند.

2- کروماتید های خواهری از هم جدا می شوند. (  ۴Nکروموزوم تک کروماتیدی دیده می شود.)

 *- تلو فاز (Telophase   )

1- رشته های دوک از بین میروند.

2- غشای هسته ساخته می شود.

3- کروماتید به کروماتید تبدیل می شود.

4- سیتو کینز در حال انجام است .( هر سلول ۲N  کروموزوم تک کروماتیدی )

 مراحل

تعداد کروموزوم

تعداد کروماتید هر کروموزوم

تعداد DNA

تعداد نوار پلی نوکلئوتیدی

اینتر فاز

معادل46 کروموزوم کروماتین دارد

یک کروماتیدی

46 مولکول

92 رشته

 پلی نوکلئو تیدی

اواخر اینتر فاز

معادل46 کروموزوم کروماتین دارد

دو کروماتیدی

92 مولکول

184 رشته

 پلی نوکلئو تیدی

پروفاز میتوز

46 کروموزوم

دو کروماتیدی

92 مولکول

184 رشته

 پلی نوکلئو تیدی

متافاز میتوز

46 کروموزوم

دو کروماتیدی

92 مولکول

184 رشته

 پلی نوکلئو تیدی

اواسط آنافاز میتوز

92 کروموزوم

(جدا شدن کروماتید های خواهری از هم )

 

یک کروماتیدی

92 مولکول

184 رشته

پلی نوکلئو تیدی

تلوفاز میتوز

46 کروموزم در هر هسته

یک کروماتیدی

46 مولکول

92 رشته

 پلی نوکلئوتیدی

پس از سیتوکینز

46 کرموزوم در هر هسته

یک کروماتیدی

46 مولکول

92 رشته

پلی نوکلئو تیدی

[ ] [ ] [ مدیر ] [ ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

دانشجوی مهندسی ژنتیک (گیاهی)
لینک دوستان
امکانات وب